افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
پیام حاجی زاده
دکترا دامپزشکی
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۶۸
سوابق تحصیلی
[۱۳۸۷-۱۳۹۳]
دکترا دامپزشکی
دانشگاه آزاد سنندج - استان کردستان شهرستان سنندج
hamikar.com