افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
هادی نجفی
لیسانس مکانیک سیالات
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۷۰
سوابق تحصیلی
[۱۳۸۹-۱۳۹۲]
لیسانس مکانیک سیالات
آزاد - شاهرود
سوابق شغلی
[۱۳۹۵-تاکنون]
ایلیلا شریان هستی
بازاریابی
[۱۳۹۳-۱۳۹۳]
خوشگوار
فنی
[۱۳۹۳-۱۳۹۴]
پالا گستر
فنی-بازرگانی-فروش
تخصص و مهارت ها
[مسلط]
مذاکره و پیگیری
hamikar.com