افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
نیلوفر پرهیزکار
فوق لیسانس عمران
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۶۹
سوابق تحصیلی
[۱۳۹۴-تاکنون]
فوق لیسانس عمران
ذانشگاه عالی ایوان کی - ایوان کی
سوابق شغلی
[۱۳۹۴-۱۳۹۵]
شرکت مشاورین سازیان
کارآموز محاسبات پل وطراحی سازه
تخصص و مهارت ها
[مسلط]
word,excel,etabs,safe,sap,
hamikar.com