افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
فاطمه آزادخوی راسخ
دیپلم کارودانش(کامپیوتر)
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۵۸
سوابق تحصیلی
[تاکنون]
دیپلم کارودانش(کامپیوتر)
لاهیجان
سوابق شغلی
[۱۳۹۲-تاکنون]
بهین پژوهش خاور
مسئول دفتر
تخصص و مهارت ها
[خوب]
کارهای مربوط به اداری-فنی
لحیم برد الکترونیکی
hamikar.com