افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
بابک جهانی
فوق دیپلم کامپیوتر(نرم افزار)
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۶۳
سوابق تحصیلی
[۱۳۸۰-۱۳۸۳]
فوق دیپلم کامپیوتر(نرم افزار)
آزاد اسلامی - خوراسگان
سوابق شغلی
[۱۳۸۹-تاکنون]
شرکت دریا خاک پی
مسئول اداری
تخصص و مهارت ها
[خوب]
کلیه امور اداری
[خوب]
انجام کلیه کارهای بانکی
[خوب]
تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی
[خوب]
پیگیری کلیه امور مالیاتی و بیمه ای
[خوب]
تنخواه دار
[خوب]
کلیه امور رایانه ای
hamikar.com