افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
مجید محمدی
لیسانس کامپیوتر
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۶۶
سوابق تحصیلی
[۱۳۸۸-۱۳۹۰]
لیسانس کامپیوتر
موسسه آموزش عالی کاوش - مازندران
سوابق شغلی
[۱۳۸۷-۱۳۹۵]
پردازش ارتباطات آرمین
hamikar.com