افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
محسن عزت طلب
دیپلم علوم تجربی
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۵۹
سوابق تحصیلی
[تاکنون]
دیپلم علوم تجربی
سوابق شغلی
[۱۳۹۵-۱۳۹۵]
انارستان
نیروی خدماتی
hamikar.com