افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
مهدی خاطری
دکترا بیوتکنولوژی دارویی
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۵۹
سوابق تحصیلی
[۱۳۸۸-تاکنون]
دکترا بیوتکنولوژی دارویی
انستیتوپاستور ایران - تهران
[۱۳۸۶-۱۳۸۹]
فوق لیسانس میکروب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی - تهران
[۱۳۸۳-۱۳۸۵]
لیسانس علوم ازمایشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی - تهران
[۱۳۸۰-۱۳۸۳]
فوق دیپلم علوم ازمایشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - اصفهان
[تاکنون]
دیپلم تجربی
بهبهان
سوابق شغلی
[۱۳۹۴-تاکنون]
مبین نت
[۱۳۹۳-تاکنون]
وزارت بهداشت و درمان
تخصص و مهارت ها
[مسلط]
افیس
[مسلط]
فوتوشاپ
hamikar.com