افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
ویدا خوشنودی
لیسانس حسابداری
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۶۰
سوابق تحصیلی
[۱۳۸۷-۱۳۹۰]
لیسانس حسابداری
دانشگاه آزاد تهران شمال - تهران
سوابق شغلی
[۱۳۹۴-۱۳۹۵]
فرینام
انجام امور حسابداری
[۱۳۸۴-۱۳۹۴]
اندیشه تجارت آزاد-رایان صنعت آتیلا
انجام امور حسابداری
[۱۳۸۱-۱۳۸۴]
ایران ارتباط
انجام امورحسابداری
تخصص و مهارت ها
[آشنا]
آشنایی با کامپیوتر(windows-word-excel)
hamikar.com